Tương thích cho ngôi sao
Tương thích cho Jolimark
Tương thích cho IBM
Tương thích với Fujitsu